ประวัติการพัฒนาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนั้นได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ตั้งแต่เมื่อยังคงเป็นวิทยาลัยไทยเทคนิค ในปี คศ. 1962 ในปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้วางแผนที่จะทำมหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันแห่งคนยุคใหม่
ด้วยความสำเร็จอย่างงดงามในการก่อตั้งศูนย์ไซเบอร์ซึ่งให้บริการคอมพิวเตอร์จำนวนมากแก่นักศึกษาและการจัดทำระบบ URSA (University Records System Access) ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการสารสนเทศสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยผ่านทาง Web เช่น การลงทะเบียน การชำระเงิน ในปีต่อไปศูนย์คอมพิวเตอร์ได้นำเทคโนโลยีของบัตรสมาทการ์ดมาใช้เป็นบัตรประจำตัวนักศึกษา ซึ่งสามารถใช้ชำระค่าบริการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ได้กล่าวว่า จากประสิทธิภาพของบัตรสมาทการ์ดมหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้เก็บข้อมูลส่วนตัวของบุคลากรในสถาบันได้อีกด้วย และทางศูนย์คอมพิวเตอร์ก็มีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการใช้บริการบนอินเตอร์เน็ตมากขึ้น รวมถึงการเรียนแบบเสมือนจริงเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
JONATHAN HOPFNER

อ้างอิงจากนิตยสาร MIS Magazine (MIS100: ANNUAL SPECIAL-7TH EDITION)
http://www.misweb.com/