InfoQuest is Thailand's leading provider of information management solutions.  We specialize in real-time online information delivery, customized content aggregation and full-text information retrieval software architecuture.  Our scalable search engines, supporting full-text search in both Thai and English, are currently being used by the educational, public and private sectors in Thailand.
Home
Products & Services
Info Management
PR Distribution
Software Development
PR News Services
International Release
Local Release
Corporate Release
Government Release
About InfoQuest
Job Opportunities
Contact Us
Local Press Release About InfoQuest | Contact Us

Back to headline

ม.กรุงเทพ มุ่งความเป็นเลิศด้านไอที ทำ e-Learning เน้น Edutainment เพื่อการเรียนรู้

        กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง

        มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  โชว์วิสัยทัศน์ สถานศึกษาสำหรับอนาคต ด้วยโครงการ e-Learning มุ่งความเป็นเลิศด้านไอที โดยจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เอชพีกว่า 1,600 เครื่อง เพื่อพัฒนาระบบไอที สร้าง Cyber Center   พร้อมขยายระบบอินทราเน็ตรองรับการใช้งานของนักศึกษาและคณาจารย์ ล่าสุดทำบัตรนักศึกษาเป็นสมาร์ทการ์ด ใช้งานอีเพิร์ส (e-Purse) ภายในมหาวิทยาลัย
        มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล็งเห็นความสำคัญของการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา จึงกำหนดนโยบายในการพัฒนาระบบไอที เพื่อทำโครงการ e-Learning และบริการ Web Services ที่ครบวงจร โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไอทีของมหาวิทยาลัยให้เจริญรุดหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาทั้งในเรื่องการเรียน การค้นคว้าหาข้อมูล  และเพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการค้นคว้าของคณาจารย์ โดยมีโครงการพัฒนาระบบไอทีเป็นเฟสๆ ประกอบด้วย
        Cyber Center หรือห้องปฏิบัติการที่จัดทำขึ้นในคอนเซ็ปการเรียนรู้ในลักษณะ Edutainment ด้วยความเชื่อที่ว่า การเรียนรู้ของนักศึกษาปัจจุบันแตกต่างจากนักศึกษาในอดีต ดังนั้นการเรียนการสอนรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต้องมีการปรับรูปแบบให้เหมาะสม ลักษณะของ Cyber Center จึงเป็นเสมือนห้องอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่ที่มีมุมหนึ่งจัดเป็นพื้นที่สำหรับดีเจ ใช้ในการเปิดเพลง หรือบางครั้งประยุกต์ใช้เป็นเวทีสำหรับวิทยากรบรรยาย มีจอภาพขนาดใหญ่ 2 จอ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้บริการในการค้นคว้าหาข้อมูล ฟังเพลง ฟังบรรยายพิเศษ และบริการอื่นๆ ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา
        URSA (University Record System Access) เป็นระบบ Intranet ที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลหรือบริการของมหาวิทยาลัยโดยผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น การลงทะเบียนและชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต      การเช็คผลการเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ วิชาและกลุ่มที่เปิดสอน เพื่อวางแผนการเรียนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการใช้บริการห้องสมุดเพื่อสืบค้น การตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่ยืม การใช้เทปออนไลน์ e-Journal  การขอคำปรึกษาโดยผ่านทาง Virtual Help Desk (FAQ) ฯลฯ ขณะเดียวกันยังสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้งานได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำการติดตั้งกระจายครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้  หากนักศึกษาต้องการพิมพ์งานประเภทต่าง ๆ ก็สามารถสั่งผ่านบริการพิมพ์งานด้วยระบบ Self-service Printing โดยเพียงแต่นักศึกษาใส่รหัสแล้วสั่งพิมพ์ก็สามารถรับงานพิมพ์ที่เครื่องส่วนกลางได้ทันที อีกทั้งการชำระเงินค่าบริการก็สามารถกระทำได้สะดวกและรวดเร็วด้วยการชำระผ่าน Pre-paid Card
        ล่าสุด ในปีการศึกษา 2546 นี้ นักศึกษาใหม่จะมีบัตรนักศึกษาในรูปแบบ สมาร์ทการ์ด ในลักษณะบัตรเติมเงิน เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำบัตรดังกล่าวจ่ายค่าบริการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยแทนการพกพาเงิน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมพร้อมจัดตั้งจุดเติมเงินเพื่อให้บริการ และในอนาคตอันใกล้จะขยายงานบัตรนักศึกษาดังกล่าวให้สามารถใช้งานร่วมกับร้านค้าหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยได้ต่อไป
        ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า " มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน และการค้นคว้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและคณาจารย์  และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษายุคดิจิตอล จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัยที่สุด โดยประยุกต์การให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เน้นการให้ความรู้และความบันเทิงควบคู่กัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาสถานศึกษา โดยนำไอทีเข้ามาเสริมในการเรียนรู้ของนักเรียน  นักศึกษา  ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการพัฒนาไอทีมาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงนี้เป็นช่วงของการขยายงานให้เจริญรุดหน้า ทันสมัย ทันกาล"
        ผศ.สมจิตต์ กล่าวเสริมอีกว่า "เพื่อการใช้งานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบและโปรแกรมต่างๆ ด้วยบุคลากรภายในของศูนย์คอมพิวเตอร์เอง จึงสามารถวางใจได้ในประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบการใช้งานทุกส่วนที่เกี่ยวเนื่องกัน หรือกรณีที่มีปัญหาจะได้รับการ แก้ไขอย่างรวดเร็ว เพราะระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นระบบรวมศูนย์"
        ด้าน นายอโณทัย  เวทยากร  หัวหน้ากลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริษัท ฮิวเลตต์-แพ็คการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "เอชพีมีนโยบาย สนับสนุนด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จึงมีความยินดีที่ได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาระบบไอทีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่  เพิ่มโอกาสในการค้นคว้า วิจัย ทำให้สามารถช่วยยกระดับและพัฒนาการศึกษา  รวมทั้งสามารถส่งเสริมช่องทางในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและคณาจารย์อีกด้วย ในการนี้เอชพีได้ส่งมอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1,600 เครื่อง รวมทั้งเครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์ และอิงคฺ์เจ็ต พริ้นเตอร์ ให้แก่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเรียบร้อยแล้ว"
        ข้อมูลเกี่ยวกับเอชพี
        เอชพีเป็นผู้นำระดับโลกในการนำเสนอผลิตภัณฑ์  เทคโนโลยี  โซลูชั่น  และการให้บริการแก่คอนซูเมอร์และองค์กรธุรกิจ  บริษัทฯ เสนอโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศระยะยาว  ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ต่อพ่วง  การให้บริการครอบคลุมทั่วโลก  และผลิตภัณฑ์ภาพและการพิมพ์  กระบวนการการควบรวมกิจการระหว่างเอชพีกับคอมแพคแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2545    ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอชพี  และผลิตภัณฑ์ของเอชพี  สามารถเข้าไปค้นหาได้ที่ http://www.hp.com
        ข่าวประชาสัมพันธ์โดย :
        บริษัทพีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง จำกัด
        เมธาวี เฉลิมธนศักดิ์
        โทรศัพท์ : 0-2971-3711  แฟกซ์:  0-2521-9030
        อีเมล์ : maythavee@pc-a.inet.co.th
        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการของเอชพี ได้ที่
        HP Customer CareLine: Tel: 0-2353-9000--จบ--

-ตม-Back to headline

Copyright (c) 2000-2002, InfoQuest Limited. All Rights Reserved. Legal Notice.