นอกจากนี้ ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญในการฝึกวิชาชีพของนักศึกษาก่อนจบเพราะที่ผ่านมาจากการฝึกงานกับภาคเอกชนนั้นการถ่ายทอดประสบการณ์ และการเรียนรู้ไม่ต็มที่ ดังนั้นทางสถาบันได้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้

     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปรับตัวพัฒนาสู่ e-University เผยวางแผนงานและระบบโครงสร้างฐานข้อมูลวางระบบไอทีรองรับการเรียนการสอนและการบริหารของมหาวิทยาลัย พร้อมเปิดเว็บไซต์ให้นักศึกษารับรู้ข้อมูลผ่านเน็ต ชี้ต้องการให้ใช้ชีวิตเป็น e-Life ส่วน
อีเลิร์นนิ่งยังพัฒนาหลักสูตรไปแล้วกว่า 50 วิชา เผยเป็นส่วนเสริมการเรียนปกติ โดยไม่เข้ามาแทนที่การเรียนปกติ

     ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยกับ “เทเลคอม เจอร์นัล” ว่ามหาวิทยาลัยมีเป้าหมายพัฒนาไปสู่ e-University โดยที่ผ่านมาได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งระบบเครือข่าย

ใช้ไอทีรอบด้าน
     มหาวิทยาลัยได้นำระบบไอทีเข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน และขั้นตอน
การเรียน คือ พัฒนาระบบสารสนเทศ อาทิ ระบบรับสมัครนักศึกษาที่ได้มีการพัฒนาโปรแกรมสำหรับรับสมัครนักศึกษา ประมวลผลสอบ ประกาศผลสอบทาง
อินเทอร์เน็ต การลงทะเบียนและบัตร
นักศึกษาในรูปแบบสมาร์ทการ์ด ระบบทะเบียนนักศึกษาโดยโปรแกรมทะเบียนนี้สามารถแจ้งลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการห้องเรียนได้ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่ารวมถึงการใช้ห้องเรียนตามตารางและนอกตาราง

และใช้ความสามารถเสมือนการทำงานจริง ส่วนคณะอื่นๆ เช่น บริหาร บัญชีก็เช่น
เดียวกัน

     เพื่อรองรับการเรียนการสอน และการบริหารงานแบบครบวงจร เพื่อเชื่อมโยงระบบทั้งหมดด้วยคอมพิวเตอร์ทุกจุดและยังเชื่อมโยงระหว่างวิทยาเขตกล้วยน้ำไทกับวิทยาเขตรังสิตโดยใช้เทคโนโลยี Gigabit Ethernet และการขยายช่วงสัญญาณ (Bandwidth) ในการให้บริการ อินเทอร์เน็ต
เป็น 44 เมกะบิต

     สำหรับรูปแบบ การพัฒนาไปสู่
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ คือ เน้นการจัด
การเรียนการสอน การดำเนินงานและการบริหารจัดการในทุกเรื่อง โดยการนำไอทีมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบการให้บริการผ่านเว็บที่ครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน

 

อีเลิร์นนิ่งเสริมการเรียน
     สำหรับมุมมองของอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) มองว่าเป็นส่วนที่เข้ามาเสริม แต่จะไม่เข้ามาทดแทนรูปแบบการเรียนปกติ ดังนั้น การสอนในห้องเรียนต้องมีการปรับเปลี่ยนโดยเน้นการทำให้เป็นรูปธรรมซึ่งรูปแบบของการเรียนการสอนจะมิใช่แบบ Talk to Talk อีกแล้ว เนื่องจากสื่ออีเลิร์นนิ่งที่มีการจัดทำขึ้นนั้นมีรูปแบบเป็นมัลติมีเดียที่ให้ทั้งภาพและเสียง ดังนั้นนักศึกษาสามารถอ่านก่อนเรียนหรือหลังเรียนเพื่อเพิ่มเติมทบทวนให้เกิดความเข้าใจในวิชานั้น ๆ ได้

 

e-Academics การจัดการทางด้านวิชาการ เช่น อีเลิร์นนิ่ง e-Services การให้บริการนักศึกษาและอาจารย์ e-Management การบริหารจัดการ เช่น สำนักงานไร้กระดาษ
e-Operations การดำเนินงานของทุกส่วน เช่น ระบบโสตทัศนูปกรณ์ และ
e-Business ระบบต่าง ๆ เช่น ระบบการเงิน ระบบทะเบียน ทั้งนี้ได้มีการวางแผน
และจัดทำมาเป็นระยะเวลาประมาณ 5 – 6 ปีแล้ว     

“นักศึกษาจะต้องทำตามเงื่อนไขโดยเข้าไปเช็คอีเมล์ของตนทุกวัน เพราะเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยจะแจ้งข่าวสารทางเมล์ซึ่งได้เปิดช่องทางพิเศษเรียกว่า URSA ด้านหน้าเว็บไชต์ของทางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้รูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษาจะต้องเป็น e-Life เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดมุมอ่านหนังสือ มุมพักผ่อน มุมบันเทิงที่มีการฉายภาพยนตร์ที่ช่วยฝึกภาษาไปในตัว
ให้บริการด้วย” ผศ.สมจิตต์ กล่าว

                                                                  

     นอกจากนี้ในระยะยาว มีแผนจัดทำระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์บน
อินทราเน็ต ขณะนี้ในการใช้งานเป็นแบบสมาร์ทการ์ดอยู่

เน้นพัฒนาสื่ออีเลิร์นนิ่ง
     ในส่วนโครงการอีเลิร์นนิ่ง มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ติดตามข่าวสารเทคโนโลยี และวางแผนงานรวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไอทีของมหาวิทยาลัยและในปี 2548 ได้วางแผนงานให้ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบตลอดชีพ โดยการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่ง e-Learning ให้แพร่หลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชา ซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินการทำสื่ออีเลิร์นนิ่งไปกว่า 50 วิชา จาก 200 กว่าวิชาและทั้งนี้เน้นสร้างหลักสูตรที่สามารถใช้งานได้ง่ายเรียนรู้ได้เร็ว

     รวมทั้งได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม เช่น ให้นักศึกษาออกแบบและ
จัดทำอีเลิร์นนิ่งในแต่ละวิชาที่อาจารย์
ที่ปรึกษาจะจัดเตรียมเนื้อหาและให้
คำปรึกษา เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติงานไปควบคู่กัน

     มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้มีการปฏิรูป
การศึกษาโดยการนำไอทีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้
นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง (Student Centric) รวมถึงการวางเป้าหมายการให้บริการที่เป็น
e-Service ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ใช้งานของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงการให้บริการที่ครอบคุลมแก่บุคคลภายนอก