BU Website โฉมใหม่เปิดบ...
BU Website โฉมใหม่เปิดบริการแล้ว! 17 กรกฎาคม 2560
BU Website โฉมใหม่เปิดบริการแล้ว!
21st – Century Educatio...
21st – Century Education 15 มิถุนายน 2560
21st – Century Education
ประชุม "Digital University Forum" ที่ ม.กรุงเทพ
ประชุม 1 มิถุนายน 2560
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร รองอธ...
ผศ.สมจิตต์ ร่วมบรรยายใน...
ผศ.สมจิตต์ ร่วมบรรยายในงาน Education ICT Forum 2017 4 พฤษภาคม 2560
ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศแ...